คู่มือการใช้งาน เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Emaux SSC Mini

คู่มือการใช้งานเครื่องเกลือ Emaux SSC Mini

คำแนะนำด้านความปลอดภัย


สิ่งสำคัญ: คู่มือการใช้งานนี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการติดตั้งและการใช้งาน
ดังนั้นผู้ติดตั้งรวมถึงผู้ใช้งานต้องอ่านคำแนะนำให้ละเอียดก่อนเริ่มติดตั้งและเริ่มต้นใช้งาน เก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ขณะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ านี้ ควรปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานด้านล่าง:
-ถอดสายไฟฟ้ ากระแสสลับ (AC) ออกทั้งหมดในระหว่างการติดตั้ง
- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บห้ามปล่อยให้เด็กใช้ผลิตภัณฑ์นี้เว้นแต่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ าช็อต ขั้วบวกสีเขียวที่มีเครื่องหมาย "Earth Ground" ที่อยู่ภายในช่อง
เสียบสายไฟ ปลายสายจะต้องเชื่อมต่อกับสายดินที่อยู่ในแผงจ่ายไฟฟ้าด้วยลวดทองแดงอย่างต่อเนื่อง
และเทียบเท่ากับตัวนำไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์
- เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้ าช็อต ให้เชื่อมต่อตะแกรงเหล็กของคอนกรีตทั่วไปในบริเวณสระว่ายน้ำ หรือ
สระสปาเข้ากับขั้วต่อเหล่านี้โดยใช้ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนหรือเปลือย

2. อุปกรณ์ภายในบรรจุภัณฑ์

ส่วนประกอบ:

Control PanelCellConnetion 1.5"and 2.0"
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Emaux SSC Miniเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Emaux SSC Miniเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Emaux SSC Mini--

3. ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน220-240 โวลต์ กระแสสลับ –50/60Hz
การผลิตคลอรีนสูงสุด20 กรัม / ชั่วโมง
ปริมาตรน้ำสูงสุด90 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเกลือในน้ำ4-6 กรัม / ลิตร
อุณหภูมิของน้ำขณะทำงาน10°C–45°C (50°F–113°F)
ขั้วไฟฟ้าแผ่นไทเทเนียม

4. บทนำ

Emaux SSC Mini เป็นเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลืออัตโนมัติ ขนาดเล็ก สำหรับฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ
ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ: เซลล์ไฟฟ้าและชุดควบคุม

4.1 เซลล์ไฟฟ้า

เซลล์ไฟฟ้ าประกอบด้วยแผ่นไทเทเนียม (อิเล็กโทรด) จำนวนหนึ่งที่วางอยู่ในที่ยึดเซลล์ ชุดควบคุมจะ
ควบคุมกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านแผ่นไททาเนียม ด้านในสุดของแผ่นจะเป็นขั้วบวกและนอกนั้นจะเป็นขั้วลบ
การเจือจางของเกลือในน้ำจะไหลผ่านแผ่นเซลล์และกระแสไฟฟ้ าจะผลิตกรด Hypochlorous ขึ้น

ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นจากแผ่นเซลล์ไฟฟ้า

หลักบวก (ขั้วบวก)2H2O>O2+4H+ +4E
2NaCl>Cl2+2Na+ +2E
หลักลบ (ขั้วลบ)2H2O + 2E > H2 +OH
ปฏิกิริยาเคมีที่ได้Cl2 + OH > HClO + Cl

การทำงานต้องมีความเข้มข้นของเกลือ (4000 ppm) ซึ่งต่ำพอที่ตามปกติจะไม่มีรสชาติ SSCmini® จะฆ่าเชื้อ ในสระว่ายน้ำโดยอัตโนมัติ โดยการแปลงเกลือเป็นกรด Hypochlorous ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและ ตะไคร่น้ำในสระว่ายน้ำ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า electrolysis เนื่องจากคลอรีนจะกลับคืนสู่โซเดียมคลอ ไรด์ (เกลือ) หลังจากฆ่าแบคทีเรีย ปฏิกิริยาข้างต้นจะหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องแทบจะขจัดความต้องการที่จะ เพิ่มสารฆ่าเชื้อในสระน้ำ เพียงแค่เติมเกลือลงไปในสระเมื่อสระถูกเติมน้ำจากการชะล้าง, การระบายน้ำหรือ การกระเพื่อมของน้ำ4.2 ชุดควบคุมชุดควบคุมมีระบบควบคุมแบบไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อควบคุมเวลาการทำงานและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ สถานะการทำงานและข้อผิดพลาดของ Emaux SSC Mini ระบบนี้ยังรวมถึงขั้นตอนการทำความสะอาดด้วย ตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดคราบตะกรันบนขั้วไฟฟ้า

5. คำเตือนและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

อุปกรณ์ควรจะประกอบและบำรุงรักษาโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรองอย่างแท้จริง ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันไฟฟ้าและอุบัติเหตุ โรงงานผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆในการประกอบ, การติดตั้งหรือเริ่มต้นใช้งาน, การบำรุงรักษาหรือติดตั้ง ส่วนประกอบ เว้นแต่จะมีการดำเนินการตามหลักมาตรฐานดังนี้. - แรงดันไฟฟ้าในการทำงานของ คือ 220-240 โวลต์, 50 / 60Hz อย่าพยายามเปลี่ยนระบบให้ ทำงานที่แรงดันไฟฟ้ าอื่น.

- ตรวจสอบขั้วต่อไฟฟ้ าทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันและเกิดความร้อนตามมา.

- ก่อนที่จะติดตั้งและเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากชุดควบคุม สามารถเปลี่ยนทดแทนได้โดย ผลิตภัณฑ์ ของ เท่านั้น

- ชุดควบคุมต้องติดตั้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ. ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ใกล้กับวัตถุไวไฟ.

- อุปกรณ์นี้ไม่ควรติดตั้งในที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม สิ่งสำคัญคือลดการผลิตคลอรีนอย่างเหมาะสม ในขณะที่สระว่ายน้ำถูกปิด มิฉะนั้นส่วนเกินของคลอรีนจะทำให้วัสดุในสระน้ำเสื่อมสภาพลง

6. ค่านํ้า

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าพารามิเตอร์ทางเคมีที่แนะนำสำหรับคุณภาพน้ำที่เหมาะสมในสระโดยใช้ Emaux SSC Mini

ทดสอบน้ำเป็นระยะ ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับอยู่ในเกณฑ์ที่แนะนำ

ระดับเกลือ4000 – 6000 ppm
คลอรีน1.0 – 3.0 ppm
ค่า pH7.2 – 7.6
กรดไซแอนริค Cyanuric (ความคงที่)30 – 50 ppm
ความเป็นด่างทั้งหมด80 – 120 ppm
ความกระด้างแคลเซียม200 – 400 ppm

6.1 ระดับเกลือ
ปริมาณเกลือที่จำเป็นในการใช้ Emaux SSC Mini อยู่ระหว่าง 4000 ถึง 6000 ppm. เพื่อให้ได้ความ
เข้มข้นนี้ จำเป็นต้องใช้เกลือ 4 กิโลกรัมต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร
- ค่าความเค็มต่ำ (ต่ำกว่า 2500ppm) จะเป็นสาเหตุทำให้เซลล์เสื่อมสภาพก่อนเวลา
- ค่าความเค็มสูง (สูงกว่า 6000ppm) จะส่งผลให้ไฟฟ้าเกิดการผสมกับก๊าซออกซิเจนและกัดกร่อนอุปกรณ์
แสตนเลสที่ติดตั้งในสระน้ำ

หมายเหตุ: ตารางคำนวณปริมาณความเค็ม 4000 ppm ของเกลือต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร

จำนวนน้ำเป็นลูกบาศก์เมตร X 4=จำนวนเกลือที่ต้องใช้

6.2 ประเภทของเกลือ
เกลือ Electrolysis กับ เกลือที่ใช้โดยทั่วไปในสระว่ายน้ำ คือโซเดียมคลอรีน (NaCl) เพราะบริสุทธ์ิ 99%.
ห้ามใช้เกลือประเภทต่อไปนี้:
- เกลือหิน;
-เกลือที่มีสารปนเปื้อนสีเหลืองมากกว่า 1%
-เกลือที่มีสารป้องกันการกัดกร่อนมากกว่า 1%
-เกลือไอโอดีน

6.3 การเพิ่มและเอาเกลือออก
ก่อนเติมเกลือลงในสระเปิ ดปั๊มกรองและตั้งค่าวาล์วกรองในตำแหน่ง "Filtration" เติมเกลือลงในสระว่ายน้ำ
น้ำหรือถังสำรอง และ อย่าให้เกลือกองรวมตัวกันที่ก้นสระ เปิ ดระบบกรองให้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงโดยใช้
ท่อสะดือสระหรือท่อหัวดูดตะกอนเป็นท่อดูดหลัก
วิธีเดียวที่จะเอาเกลือในสระน้ำออกคือการระบายน้ำในสระบางส่วนและเติมน้ำใหม่

7. การติดตั้ง


7.1 การติดตั้งชุดควบคุม
ชุดควบคุม Emaux SSC Mini ถูกบรรจุอยู่ในเคสที่เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง (ค่า IPX4).
อย่างไรก็ตามควรพิจารณาจุดต่อไปนี้เพื่อการติดตั้งชุดควบคุมที่ถูกต้อง:
1. ติดตั้งชุดควบคุมโดยใช้ตัวยึดที่มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์” ควรจะติดตั้งในระยะขั้นต่ำ 3 เมตรจากสระว่าย
น้ำ ห่างจากพื้น 1.5 เมตร ไม่เกิน 2 เมตรจากตู้ไฟ และไม่เกิน 3 เมตรจากบริเวณที่จะติดตั้งเซลล์
2. ยึดตัวยึดบนกำแพงและเจาะ 4 รูที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตรในผนังตามแบบยึด (รูปที่ 1). ใช้น๊อต
เกลียวเพื่อยึดชุดควบคุม
3. แขวนกล่องควบคุมไว้กับน๊อตเกลียว (รูปที่ 2) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟและสายเคเบิลเซลล์มาถึง
ชุดควบคุม
4. อย่าติดตั้งชุดควบคุมกลางแสงแดดโดยตรง
5. ชุดควบคุมควรติดตั้งให้ห่างจากที่เก็บสารเคมี
6. ต้องอยู่ห่างจากแหล่งความร้อนและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผลิตความร้อน
7. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ทนฝนและแดดพร้อมกับเบรกเกอร์

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Emaux SSC Mini

7.2 การติดตั้งเซลล์
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อติดตั้งเซลล์ไฟฟ้ าอย่างถูกต้อง:
1. ควรติดตั้งเซลล์เมื่อติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ของสระน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ปั๊มน้ำ,เครื่องกรอง, ระบบทำความร้อน)
2. เซลล์ได้รับการออกแบบเพื่อติดตั้งกับท่อประปาพีวีซี การเปิ ดช่องยึดเซลล์ต้องวางให้ตรงเพื่อให้สามารถเก็บ
รักษาแผ่นไททาเนียมได้ ในการติดตั้งเซลล์, ให้ตัดท่ออย่างน้อย 187 มม. ติดช่องใส่เซลล์บนท่อ, ใส่ขั้วไฟฟ้ า
เข้าไปในเซลล์ ทำขั้วสายผ่านสายดิน (รูปที่ 3)
3. ต่อหัวต่อเข้ากับท่อและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อที่เหมาะสม เมื่อปรับแล้ว เชื่อมต่อด้วย
กาว PVC และขันหัวต่อให้แน่น
4. ใส่เซลล์ไฟฟ้าลงในช่องและขันน๊อตเซลล์ ต่อไฟฟ้าเข้ากับชุดควบคุม ขันน๊อตให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการ
สัมผัสที่ดี (รูปที่ 4)

Emaux-SSC-Mini-Manual

8. เริ่มต้นใช้งาน


ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
1. ตรวจดูว่าเครื่องกรองสะอาดหรือไม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าในสระน้ำและการติดตั้งไม่ได้มีโลหะละลาย
หรือตะไคร่น้ำ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำความร้อน (ถ้ามี) เหมาะสำหรับใช้ในน้ำเกลือ
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าพารามิเตอร์ทางเคมีของน้ำในสระน้ำอยู่ในค่ามาตรฐานที่แนะนำ (ดูบทที่ 6)
4. เปิ ดระบบกรองเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเพื่อให้เกลือในสระน้ำ
จะละลายอย่างสมบูรณ์

สำหรับการเริ่มต้นการใช้งานให้ตั้งค่าการผลิตไว้ที่ 50% ของเวลาในการทำงาน อาจต้องใช้เวลาสองสามวันใน
การปรับตั้งเพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการคลอรีนในสระน้ำ เมื่อคงที่แล้ว, อาจมีเพียงการ
ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้นในกรณีที่มีการกระเพื่อม, ชะล้าง, ฝนตก ฯลฯ
อุณหภูมิของน้ำเป็นพารามิเตอร์ ที่มีผลต่อการผลิตคลอรีน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น คลอรีนจะถูกระเหยได้ง่าย ซึ่งมี
ผลต่อการฆ่าเชื้อโรค อุณหภูมิของน้ำควรอยู่ในช่วง 15-40ºC. จะไม่ผลิตคลอรีนเมื่อ
อุณหภูมิต่ำกว่า 10ºC
ควรปรับเปลี่ยนระดับคลอรีนที่ต้องการตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
1. อุณหภูมิน้ำในสระน้ำเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมาก
2. เมื่อมีคนลงเล่นน้ำมากกว่าปกติ
3. เมื่อหมดอายุการใช้งานของเซลล์
4. ในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งานหรือฤดูหนาว


9. การทำงาน


เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ ได้รับการจัดการผ่านแผงควบคุมที่ควบคุมการผลิตคลอรีนและแจ้ง
เกี่ยวกับสถานะการทำงาน.
ไฟ LED
1. Cell life low. อายุการใช้งานของเซลล์เหลือน้อย. ไฟ LED จะสว่างขึ้นเมื่อคาดว่าเซลล์จะหมดอายุการ
ใช้งาน. ในกรณีนี้ต้องมีการเปลี่ยนเซลล์ไฟฟ้ า
2. No flow. ไม่มีการไหล. ไม่พบการไหลของน้ำ, หรือการไหลของน้ำน้อยเกินไป. ถ้าตารางการทำงานที่
กำหนดไว้ไม่ทำงาน ไม่ควรๆดำเนินการใดๆ โปรดดูที่คู่มือการแก้ไขปัญหา (บทที่ 12)
3. Alarm. สัญญาณเตือน. เครื่องทำงานไม่ถูกต้อง ดูที่คู่มือการแก้ไขปัญหา (บทที่ 12)
4. Stand-by. เตรียมพร้อม. เครื่องอยู่ในระหว่างรอการทำงาน
5. Normal operation. การทำงานปกติ. เซลล์ไฟฟ้าผลิตคลอรีนภายใต้สภาวะปกติ
6. Superchlorination. ผลิตคลอรีนมากกว่าปกติ. ทำงานอยู่ในโหมดผลิตคลอรีนมากกว่าปกติ. เซลล์ไฟฟ้ า
จะผลิตคลอรีนตลอด 24 ชั่วโมง
7. Work schedule. ตารางการทำงาน. ไฟ LEDs 10 ดวง, ตั้งแต่ 1 ถึง 10, หมายถึงเวลาในการทำงาน ไฟ
LED แต่ละดวงจะแทนค่า 6 นาที ถ้าไฟ LEDs ทั้ง 10 ดวงสว่างขึ้น เครื่องจะสร้างคลอรีนโดยไม่หยุด. ถ้าไฟ
LEDs 5 ดวงสว่างขึ้น เครื่องจะผลิตคลอรีนในช่วง 30 นาทีในแต่ละชั่วโมงการทำงาน

-Manual-Emaux-ssc-miniปุ่มควบคุม
8. Work schedule control. ควบคุมตารางการทำงาน. กด "+" และ "-" เพื่อปรับเวลาทำงาน. ไฟ LED
ด้านล่างจะสว่างขึ้นตามคำอธิบายข้างต้น
9. Superchlorination. ผลิตคลอรีนมากกว่าปกติ. กดปุ่มเพื่อเปิดใช้งานโหมดผลิตคลอรีนมากกว่าปกติ
ตัวอย่าง
ถ้า เริ่มต้นทำงานที่ 09:00 น. และตั้งค่าควบคุมการทำงานไว้ที่ 5 เครื่องจะทำงานตั้งแต่ 09:00 น.
ถึง 09:30 น. (ไฟ LED การทำงานปกติสว่าง) และโหมดเตรียมพร้อมตั้งแต่ 09:30 น. ถึง 10:00 น. (ไฟ LED
สแตนด์บายสว่าง)
คู่มือการใช้งานเครื่องเกลือ Emaux SSC Mini
คู่มือการใช้งานเครื่องเกลือ Emaux SSC Mini
รอบใหม่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 10:30 น. และอื่น ๆ
คู่มือการใช้งานเครื่องเกลือ Emaux SSC Mini
ถ้าคุณเปิดใช้งานโหมดผลิตคลอรีนมากกว่าปกติที่ 10:30 น. (ไฟ LED โหมดผลิตคลอรีนมากกว่าปกติสว่าง),
จากนั้นเครื่องจะทำงานจนถึง 10:30 น. ของวันถัดไปและจะออกจากโหมดผลิตคลอรีนมากกว่าปกติหลังจากนั้น.
เมื่อการผลิตคลอรีนมากกว่าปกติเสร็จสิ้นแล้ว, ตารางการทำงานที่กำหนดไว้จะถูกเรียกคืนและวนรอบใหม่
คู่มือการใช้งานเครื่องเกลือ Emaux SSC Mini

10.การบำรุงรักษา

เนื่องจากระบบแม่เหล็กสลับด้านสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดคราบตะกรันในแผ่นของเซลล์ได้ การกระทำครั้งแรกที่
ต้องพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าอายุการใช้งานของเซลล์ที่ยาวนานคือการเก็บค่าพารามิเตอร์ทางเคมีให้อยู่ใน
มาตรฐานที่แนะนำเสมอ โดยเฉพาะปริมาณความเค็ม ความเป็นกรด – ด่าง (ค่า pH) และความกระด้างของน้ำ
1. รักษาความเค็มของน้ำไว้ให้สูงกว่า 3000 ppm เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพก่อนเวลาของแผ่นเซลล์.
สูตรต่อไปนี้กำหนดปริมาณของเกลือที่จะเพิ่มในสระว่ายน้ำเนื่องจากความเค็มต่ำ:
Q = (4-S) x V
ที่ Q = ปริมาณของเกลือ (กิโลกรัม) ที่จะเพิ่ม
4 = ความเข้มข้นของเกลือที่ถูกต้อง (ค่าคงที่)
S = วัดปริมาณเกลือในสระ
V = ปริมาตรของน้ำในสระ m3 (ลูกบาศก์เมตร)
2. รักษาค่า pH ระหว่าง 7.2 - 7.6 ตรวจสอบและทำความสะอาดแผ่นเซลล์หากระบบทำงานเป็นเวลานานใน
ขณะที่ค่า pH มากกว่า 7.6
วิธีการทำความสะอาดเซลล์ไฟฟ้า
หากเกิดคราบตะกรันบนแผ่นไททาเนียมขั้นตอนแรกของการทำความสะอาดมีดังต่อไปนี้:
1. ปิดแหล่งจ่ายไฟของชุดควบคุม และถอดขั้วไฟฟ้ าออกจากเซลล์
2. เมื่อนำออกแล้ว, ให้มองด้านในและตรวจสอบการก่อตัวของตะกรันบนแผ่นและชิ้นส่วนต่างๆ ที่ผ่านตัว
กรองแล้วจับอยู่บนแผ่น
3. พยายามขจัดคราบสกปรกโดยใช้เครื่องมือพลาสติกหรือไม้ (อย่าใช้โลหะเพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่
เคลือบแผ่น)
หากยังคงมีตะกรันอยู่บนแผ่นให้ดำเนินการล้างเซลล์ด้วยสารละลายกรด:
1. ละลายกรดไฮโดรคลอริกด้วยน้ำ: กรด 1 ส่วน น้ำ 10 ส่วน (1:10)
ข้อควรระวัง! เติมกรดลงไปในน้ำเสมอ, ห้ามเติมน้ำลงในกรด, นี้จะช่วยป้ องกันการกระเซ็นของกรดเมื่อน้ำ
กระทบมัน. ใส่ถุงมือยางและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาตามความเหมาะสม
2. จุ่มแผ่นเซลล์ลงในสารละลายไม่เกิน 10 นาที. พลาสติกสามารถจุ่มลงในสารละลายได้ แต่ให้หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกับขั้วเซลล์และสายไฟ
3. ล้างเซลล์ด้วยน้ำแรงดันสูง (ฉีดน้ำ). หากมีการตะกอนใด ๆ ยังคงมองเห็นให้ทำซ้ำแช่และล้าง
4. หากยังคงมีอยู่, ให้เปลี่ยนเซลล์ใหม่

11. ฤดูหนาว

ในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน, เช่นฤดูหนาว, ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
— ปิดสวิตช์ชุดควบคุม และถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ
— ดูดน้ำออกจากเซลล์, เช่นเดียวกับปั๊มน้ำ และเครื่องกรอง
— ทำความสะอาดแผ่นเซลล์ด้วยน้ำจืดและเช็ดด้วยผ้านุ่ม ๆ ตรวจสอบว่ามีตะกรันก่อตัวขึ้นหรือไม่ ถ้าทำได้ให้ทำความสะอาดแผ่นเซลล์ (ดูบทที่ 10)

12. การแก้ไขปัญหา

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับสถานะการทำงานและการแจ้งเตือน
เกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น นอกเหนือจากตัวบอก "อายุการใช้งานของเซลล์" และ "ไม่มีการไหล" การ
รวมกันของ "สัญญาณเตือน" และข้อใดข้อหนึ่งของไฟ LED "กำหนดการทำงาน" (จาก 1 ถึง 10) จะสว่าง
ขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประเภทของความผิดพลาด

ตัวบอกปัญหาที่เป็นไปได้วิธีการแก้

Cell life low

อายุเซลล์เหลือน้อย

เซลล์หมดอายุ-เปลี่ยนเซลล์ (แผ่นไททาเนียม) โดยเร็วที่สุด
No flowการไหลของน้ำไม่
เพียงพอ
-ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราการไหลของน้ำในระบบ
กรองของคุณเพียงพอที่จะเติมให้เซลล์ได้อย่าง
สมบูรณ์
-ตรวจดูว่าปั๊มกรองทำงานได้ถูกต้อง, มีสิ่งกีดขวางใน
ท่อประปาหรือปั๊มกรองหรือไม่
อาจจำเป็นต้องล้างไส้กรอง
LED 1 / 2 CELL
FAULT
ไฟ LED 1/2 เซลล์
ทำงานผิดปกติ
มีเกล็ดก่อตัวขึ้น ความเค็มของน้ำไม่
ถูกต้อง การไหลของน้ำไม่
เพียงพอ

-ทำความสะอาดเซลล์ไฟฟ้า (ดูบทที่ 10)

-ทดสอบความเค็มของน้ำและปรับค่า (ดูบทที่ 6.3)

-ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราการไหลของน้ำในระบบ
กรองของคุณเพียงพอที่จะเติมให้เซลล์ได้อย่าง
สมบูรณ์

-ตรวจดูว่าปั๊มกรองทำงานได้ถูกต้อง, มีสิ่งกีดขวางใน
ท่อประปาหรือปั๊มกรองหรือไม่

LED 3แหล่งจ่ายไฟไม่ถูกต้อง-ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลาสองนาทีจากนั้นเชื่อมต่ออีกครั้ง -ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รับไฟเข้า 220V-240VAC 50/60H
LED 4ความเค็มต่ำและ / หรือ อุณหภูมิสูง

-ทดสอบความเค็มของน้ำและปรับค่า (ดูบทที่ 6.3)

-ทดสอบอุณหภูมิของน้ำ. ถ้าสูงว่า 45ºC,

-ปิดระบบทำ ความร้อนของคุณหรือใช้วิธีการอื่นเพื่อระบายความ
ร้อนของน้ำ

LED 7 / 9ไม่ทราบสาเหตุ

-ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลาสองนาที จากนั้นเชื่อมต่ออีกครั้ง.

-ถ้าข้อผิดพลาดนี้ยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายเทคนิค

LED 8 CELL
FAULT

-เกล็ดก่อตัวขึ้น การไหลของน้ำไม่ เพียงพอ

-ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
ระหว่างเซลล์และชุด
ควบคุม

-ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราการไหลของน้ำในระบบ
กรองของคุณเพียงพอที่จะเติมให้เซลล์ได้อย่าง
สมบูรณ์

-ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเซลล์ได้อย่างถูกต้อง
และสายไฟที่กล่องควบคุม ไม่ได้ถูกตัดหรือชำรุด

LED 10ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
ระหว่างเซลล์และชุด
ควบคุม
-ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเซลล์ได้อย่างถูกต้อง
และสายไฟที่กล่องควบคุม ไม่ได้ถูกตัดหรือชำรุด

เครดิตโดย Pool&Spa Thailand