บทนํา

เงื่อนไขการรับประกันในหนังสือรับประกันฉบับบนี้แทนที่เงื่อนไขในหนังสือรับประกันก่อนหน้านี้ทุกฉบับของ Emaux Water Technology Co., Ltd. “Emaux” เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงสุดในการผลิต โดยใช้วัสดุที่ดีที่สุดผ่านกระบวนการที่ทันสมัย “Emaux” ภูมิใจเสนอการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ดังนี้

การรับประกันเฉพาะสินค้า (ตั้งแต่วันที่ออกใบแจ้งรายการสินค้า)

สินค้าระยะเวลาการรับประกัน
เครื่องกรอง
MFV & MFS & Tถังกรอง 5 ปี  /  ชิ้นส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด 1 ปี
P & PSถังกรอง 3 ปี  /  ชิ้นส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด 1 ปี
V, S, SR, SD, LF & HDPro-Rata* - ถังกรอง5 ปี / ชิ้นส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด 1 ปี
TMG & SMGPro-Rata* - ถังกรอง5 ปี / ชิ้นส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด 1 ปี
เครื่องกรองเพื่อการพาณิชย์
NL, E, H & KPro-Rata* - ถังกรอง5 ปี / ชิ้นส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด 1 ปี
ปั๊ม
EPV, EPH, SPV & SPH 3 ปี (Variable Speed Driver  2 ปี / ซีล& โอริง 1 ปี )
SB, SR, SS2 ปี   ( ซีล& โอริง 1 ปี)
SD, ST, AquaMini1 ปี
C-SE, Hydrau-Power 3 ปี (ซีล& โอริง 1 year)
SWPPro-Rata* 5 ปี (ซีล& โอริง 1 year)
ระบบฆ่าเชื้อ
Nano-Tech UV-C, MPUV & FOS2 ปี (Lamp & Sleeve  1 ปี)
Salt Chlorinator2 ปี
Ozo-Plus Ozone Generator OZG-4G & OZG-8G2 ปี
CL, CLL1 ปี
CTRL2 ปี (เซ็นเซอร์ 1 ปี)
ไฟใต้นํ้า1 ปี
อุปกรณ์ประกอบ1 ปี
ระบบทําความร้อน1 ปี
WHITE GOODS1 ปี
อุปกรณ์ทําความสะอาด1 ปี
อื่นๆ1 ปี
*หมายเหตุ: Pro-Rata = 3 ปีเต็ม, ปีที่ 4th50% , ปีที่ 5th30%


กระบวนการเคลม กระบวนการเคลมของ Emauxมี 3 ขั้นตอนดังนี้:

1. การเรียกร้องการรับประกัน: ติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายหรือพนักงานขายของ Emauxและแจ้งรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการเคลมซึ่งรวมถึง :ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่มีปัญหา หรือ เสียหายเช่น หมายเลขชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และหมายเลขผลิตภัณฑ์ - คําอธิบายปัญหา หรือความเสียหาย - รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

2. เมื่อรับเรื่องเคลมแล้ว แผนกคุณภาพของ Emauxจะทําการการตรวจสอบตาม "นโยบายการรับประกันของ  Emaux" ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Emaux2019

3. หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น Emauxจะแจ้งผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและติดตามผลกับลูกค้าตามลําดับ


การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้:

1. ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยประมาท การบรรจุหรือจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง

2. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้งานไม่ได้จากการติดตั้ง และการติดตั้งอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือ การใช้งาน.

3. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดประเภท การใช้ผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้งานผิดพลาดและการติดตั้งอุปกรณ์เกินขอบเขตความสามารถ ของอุปกรณ์ที่ต้องการหรือรูปแบบการติดตั้งที่คล้ายคลึงกัน.

4. ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่สามารถใช้อะไหล่แท้จาก Emaux.ทดแทนของเดิมได้

5. ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทหรือความล้มเหลวในการบํารุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

6. ความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวในการรักษาสภาพนํ้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมสระว่ายนํ้าเป็นระยะเวลาหนึ่ง

7. ความเสียหายที่เกิดจากการแช่แข็งภายในตัวเครื่อง

8. ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้หรือเหตุอื่นที่อยู่นอกการควบคุมของ Emaux

9. การดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมอย่างใดอย่างหนึ่งกับชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Emaux.

10. ชิ้นส่วนสึกหรอหรือฉีกขาด

11. ความเสียหายที่เกิดจากการทํางานผิดปกติของกระแสไฟฟ้า ภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือ สงคราม

ความรับผิดของ Emauxต่อผลิตภัณฑ์

Emaux รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นวัสดุที่มีคุณภาพและผลิตขึ้นด้วยความชํานาญ. หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน Emaux จะทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าวและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการอ้างสิทธิ์การรับประกันข้างต้นจาก Emaux เพื่อให้ ได้รับประโยชน์จากการรับประกันนี้. อย่างไรก็ตามในการการรับประกัน Emaux จะไม่รับผิดชอบสําหรับค่าจัดส่งหรือขนส่งในการส่งคืนสินค้าให้กับ Emaux และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้กับลูกค้า. Emaux จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเวลา ความไม่สะดวก หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าแรง ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย หรือค่าวัสดุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนหรือการกําจัดผลิตภัณฑ์และความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลหรือบังเอิญต่อบุคคลหรือ สินทรัพย์. Emauxจะไม่รับผิดชอบต่อ การสูญเสียผลกําไรทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากการหยุดการดําเนินงานและ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด. ไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ใน การอ้างสิทธิ์


การรับประกัน หรือการรับรองจากบุคคลอื่น

ไม่มีตัวแทนจําหน่ายหรือบุคคลใดมีอํานาจในการรับประกันในนาม แบรนด์ / กลุ่ม ของ  Emaux ดังนั้น Emaux จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันหรือการเป็น ตัวแทนดังกล่าว นโยบายการรับประกัน Emaux(2019/2020)  ฉบับนี้ใช้แทนคําแถลง / เอกสารเผยแพร่การรับประกันฉบับก่อนหน้านี้ทั้งหมด บริษัท EmauxWater Technology จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ทั้งหมดในกรณีที่มีข้อพิพาท