> คู่มือการใช้งานถังกรองผ้า Hayward

คู่มือการใช้งานถังกรองผ้า Hayward ได้แก่ DE2420 DE3620 DE4820 DE6020 DE7220

คู่มือการใช้งานถังกรองผ้า Hayward

 • เนื่องจากสิ่งสกปรกอาจทําให้เกิดแรงต้านการไหลของกระแสน้ํา ดังนั้นตําแหน่งของตัวกรองจึงควรอยู่ใกล้กับ สระว่ายน้ําที่สุดเท่าที่จะทําได้ พยายามทําให้จํานวนชิ้นส่วนเล็ก ๆ มีน้อยที่สุด เลือกพื้นที่แห้ง ซึ่งเป็นที่ที่น้ํา ไม่ท่วมตอนฝนตก
 • เนื่องจากสิ่งสกปรกอาจทําให้เกิดแรงต้านการไหลของกระแสน้ํา ดังนั้นตําแหน่งของตัวกรองจึงควรอยู่ใกล้กับ สระว่ายน้ําที่สุดเท่ตัวกรองควรจะวางบนพื้นคอนกรีตที่ได้ระดับ เป็นพื้นที่มีความแข็งแรงดี หรืออย่างน้อยก็มีคุณสมบัติ เทียบเท่า ดังที่ดีลเลอร์เกี่ยวกับสระน้ําของคุณให้คําแนะนํา ให้วางตําแหน่งตัวกรองให้ดีจนกระทั่งการ เชื่อมต่อกับท่อต่าง ๆ วาล์วควบคุมตัวกรอง และตัวระบายน้ําสามารถใช้งาน ให้บริการ และกรองผลึกไขมัน ได้ง่ายและสะดวกาที่จะทําได้ พยายามทําให้จํานวนชิ้นส่วนเล็ก ๆ มีน้อยที่สุด เลือกพื้นที่แห้ง ซึ่งเป็นที่ที่น้ํา ไม่ท่วมตอนฝนตก
 • วางตําแหน่งตัวกรองให้เหมาะสมจนกระทั่งถังสามารถทําให้แห้งโดยแรงโน้มถ่วงของโลก
 • หากเป็นไปได้ ให้วางปั๊ม และตัวกรองในร่ม เพื่อป้องกันความร้อนโดยตรงอย่างต่อเนื่องจากแสงอาทิตย์
  ประกอบ วาล์วควบคุมตัวกรอง Vari-FloTM (หรือวาล์วเลื่อนสองตําแหน่ง) เข้ากับตัวกรอง ทาน้ํามันหล่อลื่น ให้กับโอริงก่อน (O-ring) (เราแนะนําให้ใช้น้ํามันหล่อ 327 ของ Jack’s) ให้จัดตําแหน่งการเชื่อมต่อท่อกับ วาล์วสองตัว โดยมีโอริงอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม โดยให้มีตัวเปิดสองตัวในด้านของถังกรองและฝังใน ตําแหน่งที่เหมาะสมอย่างมั่นคง ยึดส่วนประกอบต่าง ๆ เข้ากับตัวเชื่อมของถังโดยใช้น็อตล็อคฝากั้น (Bulkhead Lock Nut) อย่าขันให้แน่นจนเกินไป
 • ประกอบปั๊มและฐานยึดปั๊ม (ถ้ามี) เข้ากับตัวกรอง
 • เชื่อมท่อดูดน้ําจากสระระหว่างสคิมเมอร์ ท่อดูด และปั๊ม
 • ติดตั้งท่อคืนน้ําให้สระ
 • หากไม่ได้ติดมาตรวัดแรงดัน ให้ใช้เทปเทฟลอนพันตรงจุดต่อมาตรวัด และขันมาตรวัดอย่างระมัดระวังเข้ากับ ตัวปรับมาตรวัดประกอบ
 • ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ระบบกรอง ปั๊ม และเครื่องทําความร้อนจะต้องจัดวางในตําแหน่งที่ไม่ใช้ตําแหน่งการเข้า สระน้ํา เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับเด็กเล็ก

การทํางานของวาล์ว

วาล์วควบคุมตัวกรอง Vari-FloTM แบบหกตําแหน่ง

 • FILTER – ตั้งวาล์วที่ตําแหน่ง FILTER เพื่อการกรองตามปกติ และยังใช้เพื่อดูดน้ําออกตามปกติด้วย
 • BACKWASH – เพื่อทําความสะอาดตัวกรอง
 • RINSE – น้ําจะไหลผ่านตัวกรองเช่นเดียวกับการตั้งในตําแหน่ง FILTER เพียงแต่น้ําจะไปที่ตําแหน่งWASTE ตําแหน่งที่ดีที่สุดที่ใช้สําหรับก่อนการเคลือบผิว หากว่ามีฝ้าขนาดใหญ่ (ฝ้าก่อนเคลือบ) เกิดขึ้น ระหว่างกระบวนการก่อนการเคลือบ 

 • WASTE – เพื่อแยกน้ําในตัวกรองให้ระบายออก หรือลดระดับน้ํา และเพื่อดูดเศษสิ่งสกปรกหนักโดยตรงไปสู่ ตําแหน่ง WASTE
 • RECIRCULATE – น้ําในบ่อจะถูกน้ํามาไหลเวียนใหม่ผ่านระบบสระน้ํา โดยแยกน้ําในตัวกรอง
 • CLOSED – ปิดการไหลของน้ําจากปั๊มไปสู่ตัวกรอง

การคลายวาล์วปล่อยอากาศที่บังคับด้วยมือ

ตัวกรองของคุณจะมาพร้อมกับวาล์วปล่อยอากาศที่บังคับด้วยมือ (Manual Air Relief Valve: MAR) ที่ยังไม้ได้ ติดตั้งมาจากโรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสระน้ําที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่จะให้บริการเกี่ยวกับวาล์วปล่อย อากาศที่บังคับด้วยมือในตัวกรองของคุณ สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสาระน้ําที่มีคุณสมบัติเท่านั้น: หาก วาล์ว MAR จําเป็นต้องมีการติดตั้งใหม่ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปนี้

 • ปิดปั๊ม
 • ปิดวาล์ว MAR ไปยังตําแหน่งเปิดเพื่อผ่อนคลายแรงดัน
 • จับตัว MAR ด้านที่เรียบ หมุน MAR ทวนเข็มนาฬิกา (ตามที่ลูกศรระบุ) จนกว่าเกลียวของครีบ MAR จะอยู่ ในตําแหน่ง “Unlock” ซึ่งเราจะดูได้จากหัวของตัวกรอง
 • ดึง MAR ขึ้นมาอย่างระมัดระวัง
***การติดตั้งซ้ํา
วางเกลียวบนครีบโลหะของ MAR ให้รับกับเกลียวในส่วนหัวของตัวกรอง หมุน MAR ตามเข็มนาฬิกา (ดังที่ลูกศร ระบุ) จนกว่าเกลียวจะไปที่ตําแหน่ง “LockW ดังที่แสดงที่หัวตัวกรอง

การเริ่มทํางานของตัวกรอง

ให้เตรียมสารเคมีต่าง ๆ ผงกรอง และชุดอุปกรณ์ทดสอบสระน้ําที่ใช้ในการปฏิบัติการ ให้ใช้ผงกรองเกรดเดียวที่ใช้ กับสระว่ายน้ําเท่านั้น ปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ําโดยเติมสารเคมีที่สอดคล้องกับคําแนะนําของผู้ผลิตสารเคมี

การเริ่มใช้งานตัวกรองครั้งแรก

 • โปรดแน่ใจว่าตัวกรอง ตะแกรง และวาล์ว MAR ถูกประกอบขึ้นอย่างเหมาะสมตามคําแนะนําของตัวกรองแต่ละ ขั้นตอน ซึ่งต้องไม่พบความเสียหายที่สังเกตเห็นได้ด้วยสายตาในอุปกรณ์ของระบบ
 • ปิดการระบายน้ําของตัวกรอง
 • เปิดวาล์วในระบบทุกตัว เพื่อยอมให้การไหลของน้ําจากตัวกรองไปที่สระน้ํา และจากสระน้ําไปที่ปั๊ม / ระบบ กรองก่อนที่ให้ระบบเริ่มทํางาน
 • เปิดวาล์วปล่อยอากาศที่บังคับด้วยมือของตัวกรอง เพื่อให้อยู่ในตําแหน่งที่เปิดเต็มที่เพื่อยอมให้เกิดการ กระบายอากาศจากตัวกรองระหว่างที่ระบบเริ่มทํางาน
 • ให้ยืมอยู่ในระยะที่ปลอดภัยเมื่อระบบเริ่มทํางาน
 • ปิดวาล์วระบายอากาศที่บังคับด้วยมือของตัวกรอง เมื่อกระแสน้ําอยู่ในสภาพพร้อมคงที่ (น้ําเพียงอย่างเดียว) โดยไม่มีอากาศ หรือน้ําปนอากาศถูกปล่อยออกมาจากวาล์วปล่อยอากาศ
 • อย่าให้ตัวกรองทํางานเกินกว่า 1 ถึง 2 นาที หากไม่มีการเคลือบผงกรอง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับตะแกรงดักขยะ

การเตรียมก่อนการเคลือบผิว

ให้เพิ่มปริมาณผงกรองที่เหมาะสม (ดูข้อกําหนดคุณลักษณะที่หน้าหลังของคู่มือนี้ หรือที่ฉลากของตัวกรอง) เข้า ไปในระบบผ่านทางสคิมเมอร์ ให้เร็วที่สุดเท่าที่ท่อจะรับได้ บันทึกการอ่านค่าที่มาตรวัดแรงดันหลังจากเติม     ผงกรองแล้ว นี่เรียกว่า แรงดัน “ก่อนการเคลือบผิว” หรือแรงดัน “สะอาด”

การกรอง

การกรองจะเริ่มทันทีที่ตัวกรองมีการเตรียมก่อนเคลือบผิว เมื่อตัวกรองขจัดฝุ่นละอองออกจากน้ําในสระ ฝุ่นที่ สะสมเหล่านี้จะเป็นตัวก่อให้เกิดการต้านทานของแรงน้ําที่ไหล ด้วยเหตุนี้ แรงดันที่มาตรวัดจะเพิ่มขึ้น และการไหล ก็จะน้อยลง เมื่อแรงดันเพิ่มมากขึ้น 8 – 10 psi (0.55 – 0.69 บาร์) กว่าแรงดันก่อนการเคลือบผิว ก็จะถึงเวลาที่จะ ล้างแบบย้อนทาง (ทําความสะอาด) ตัวกรอง ทันทีที่ตัวกรองเดินเครื่อง และมีการอ่านค่าแรงดัน ให้ดูที่ลูกศรสี เขียวที่มีการอ่านค่าในปัจจุบัน เมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นไปถึง หรือมากกว่าแถบสีแดง หรือเข็มที่สอง ก็จะถึงเวลาทํา ความสะอาดตัวกรองแล้ว

***
ระหว่างการล้างสระครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสระใหม่ หรือสระที่สกปรกมากนั้น จําเป็นต้องทําการ ล้างย้อนทางให้บ่อยขึ้น เนื่องจากมีสิ่งสกปรกอุดตันอย่างหนักในน้ํา

การล้างย้อนทางตัวกรอง

เพื่อป้องกันคราบฝังแน่นที่ไม่จําเป็นในระบบท่อ และวาล์ว ให้ปิดปั๊มก่อนที่จะปรับตําแหน่งวาล์วควบคุมตัวกรอง เสมอ 

การใช้วาล์วควบคุมตัวกรอง Vari-FloTM แบบหกตําแหน่ง

 • ปิดปั๊ม
 • ปรับวาล์วควบคุมตัวกรองไปที่ตําแหน่ง BACKWASH
 • ให้ปั๊มเริ่มทํางาน และทําการล้างย้อนทางประมาณสองนาที หรือจนกว่าน้ําในทางน้ําเสียจะสะอาด
 • ปิดปั๊ม
 • ให้ปั๊มเริ่มทํางาน โดยทํางานประมาณ 20 วินาที
 • ปิดปั๊ม
 • ปรับวาล์วควบคุมตัวกรองไปที่ตําแหน่ง Filter
 • ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับกระบวนการเตรียมการก่อนเคลือบผิว เพื่อเพิ่มดินเบาที่สะอาด

ก่อนทําความสะอาดตัวกรองด้วยมือ ให้ทําการล้างย้อนทาง ตามคําแนะแนะในการล้างย้อนทางตัวกรอง ด้านล่างนี้

 • ปิดปั๊ม
 • หากตัวกรองอยู่ในตําแหน่งที่ต่ํากว่าระดับน้ํา ให้ปิดวาล์ว (หรือปิดกั้นตัวดูดและตัวปล่อยน้ํา) เพื่อป้องกันการ ไหลย้อนกลับของน้ําที่มาจากสระ
 • ปิดวาล์วปล่อยอากาศที่บังคับด้วยมือของตัวกรองไปสู่ตําแหน่งเปิด เพื่อคลายแรงดัน
 • คลายปุ่มระบายน้ําตัวกรอง และระบายน้ําออกจากระบบ

การทําความสะอาดเบื้องต้น

เราแนะนําให้ใช้สายยางฉีดน้ําให้เศษต่าง ๆ ที่สะสมไว้หลุดออก ด้วยกระแสน้ําที่แรงพอจากสายยางในสวน หรือใช้ อุปกรณ์ทําความสะอาดของ Haywand (EC2024) โปรดแน่ใจว่าได้คลายปุ่มระบายน้ํา หรือเปิดวาล์วใด ๆ ไปที่ การระบายน้ําแลhว ให้ขจัดผงกรองที่สกปรก และเศษสิ่งไม่พึงประสงค์อื่นใดที่สะสมออกให้มากที่สุดจากการระบาย น้ําในช่องเปิด ซึ่งจะทําให้สามารถนําอุปกรณ์ส่วนประกอบออกได้ง่ายขึ้น 

การนําเอาแผ่นกรองออก

ขยับส่วนประกอบกลุ่มวัสดุ (element cluster) ไปมาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเพื่อทําให้ท่อต้อเป็นอิสระจากข้อ ดูดแนวตั้ง ส่วนประกอบกลุ่มวัสดุอาจสามารถถอดออกได้แล้วโดยการยกขึ้นตรง ๆ โดยใช้ที่จับยก (Lift Handle)

การทําความสะอาดชุดแผ่นกรอง

 • วางกลุ่มวัสดุลงบนพื้น ใช้สายยางฉีดผงกรองที่สกปรกและสิ่งไม่พึงประสงค์ที่เหลืออกให้หมด
 • หากวัสดุต่างๆ  มีเกล็ด แคลเซียม การฝังตัวของแร่ธาตุอื่น ๆ บนผิว ให้วางกลุ่มวัสดุในภาชนะพลาสติก ขนาดใหญ
 • แช่ทั้งกลุ่มวัสดุนั้นลงในสารเคมีขจัดไขมันที่เหมาะสม และจากนั้นก็แช่ในตัวทําความสะอาดวัสดุกรองตาม คําแนะนําของผู้ผลิต
 • นําชุดแผ่นกรองออกจากภาชนะ
 • วางลงบนพื้นและฉีดล้างด้วยสายยางอีกครั้ง
Modelประมาณผงกรอง(kg)
DE24201.4
DE36202.0
DE48202.7
DE60203.4
DE72204
*** ปริมาณการเติมผงกรองต่อการล้างย้อนเหรอถอดแผ่นกรองล้างต่อครั้ง

เครดิตโดย J5 Export import